เปิดคาถาบูชาพระราหู แก้เคล็ดชะตา เปลี่ยนร้ายกลายดี


เปิดคาถาบูชาพระราหู แก้เคล็ดชะตา เปลี่ยนร้ายกลายดี


ปรากฏการณ์ พระราหูย้ายราศี จากราศีเมษและราศีตุล ย้ายเข้าราศีมีนและราศีกันย์ เป็นเวลา 18 เดือน หรือปีครึ่ง
ซึ่งความเชื่อเรื่องการไหว้พระราหู คือ การเตือนสติให้ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลง เตรียมตัวตั้งรับกับสิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงในเรื่องต่าง ๆ

ผู้ไหว้ต้องหันหน้าไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็นทิศของพระราหู สามารถไหว้ขอพรพระราหูได้ตั้งแต่เวลา 20.12 น. โดยการเตรียมของไหว้พระราหู เป็นของคาวและของหวานสีดำหรือสีม่วง 8 - 12

วิธีการไหว้พระราหู เมื่อตั้งเครื่องไหว้เสร็จแล้ว ให้จุดเทียนและธูป 8 หรือ 12 ดอก ตามจำนวนของไหว้ พร้อมกล่าว นะโม 3 จบ นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุท ธัสสะ (3 ครั้ง)

คาถาบูชาพระราหู

กินนุ สันตะระมาโน วะราหุ สุริยัง ปะมุญจะสิสังวิคคะรูโป อาคัมมะกินนุ ภีโต วะ ติฏฐะสีติ สัตตะธา เม ผะเล มุทธา ชีวันโต นะ สุขัง ละเภ พุทธะคาถาภิคีโตมหิ โน เจ มุญเจยยะ สุริยันติกินนุ สันตะระมาโน วะราหุ จันทัง ปะมุญจะสิ สังวิคคะรูโป อาคัมมะ กินนุ ภีโต วะ ติฏฐะสีติสัตตะธา เม ผะเล มุทธา ชีวันโต นะ สุขัง ละเภ พุทธะคาถาภิคีโตมหิ โน เจ มุญเจยยะ จันทิมันติ

บทสวด คาถาสุริยะบัพพา

กุสเสโตมะมะ กุสเสโตโต ลาลามะมะ
โตลาโม โทลาโมมะมะ โทลาโมมะมะ
โทลาโมตัง เหกุติมะมะ เหกุติฯ

บทสวด คาถาจันทบัพพา

ยัตถะตังมะมะ ตังถะยะ ตะวะตัง
มะมะตัง วะติตัง เสกามะมะ
กาเสตัง กาติยังมะมะ ยะติกาฯ

คำถวายของบูชาพระราหู

นะโมเม พระราหูเทวานัง ธูปะทีปะ จะปุปผัง สักการะวันทะนังสูปะพะยัญชะนะ สัมปันนัง โภชะนานัง สาลีนัง สะปะริวารัง อุทะกังวะรัง อาคัจฉันตุ ปะริภุญชันตุ สัพพะทา หิตายะ สุขายะ พระราหูเทวา มะหิทธิกา เตปิอัมเห อะนุรัก ขันตุ อาโรคะ เยนะ สุเขนะจะ

คาถาบูชาพระราหู
(สวด 12 จบ) คะ พุท ปัน ทู ธัม วะ คะ ต่อมาให้กล่าวว่า ขอบารมีขององค์พระราหู และเทพเจ้าดาวนพเคราะห์ทั้งเก้าที่ตกต้องดวงชะตาของข้าพเจ้า (บอกชื่อ - นามสกุล) ขอถวายเครื่องสังเวยแด่องค์พระราหู และเทพเจ้าดาวนพเคราะห์

หากข้าพเจ้าตกต้องดวงดาวดวงใดดวงหนึ่งก็ดี องค์พระราหูก็ดี ขอเทพเจ้าดาวนพเคราะห์ทั้งเก้า และองค์พระราหูได้โปรดปกปักรักษาคุ้มครองชะตาของข้าพเจ้าและครอบครัวให้ประสบความสุขความสำเร็จพ้นจากโรคภัยไข้เจ็บ อุปสรรค อันตรายทั้งหลายทั้งปวง ให้ข้าพเจ้ามีแต่ความราบรื่น รุ่งเรืองร่ำรวย ร่มเย็นเป็นสุข ทุกทิวาราตรีกาล ขอพรอธิษฐานได้ตามปรารถนา

คาถาลาของไหว้ เมื่อธูปใกล้หมดควรลาของไหว้ (สวด : เสสัง มังคะลา ยาจามิ) แล้วนำมารับประทานเพื่อความเป็นสิริมงคล ก่อนรับประทานของไหว้ควรท่องคาถา "คะ พุท ปัน ทู ธัม วะ คะ"เปิดคาถาบูชาพระราหู แก้เคล็ดชะตา เปลี่ยนร้ายกลายดี


เปิดคาถาบูชาพระราหู แก้เคล็ดชะตา เปลี่ยนร้ายกลายดี


เปิดคาถาบูชาพระราหู แก้เคล็ดชะตา เปลี่ยนร้ายกลายดี

กระทู้เด็ดน่าแชร์