บทสวดมนต์ บทบูชาพระรัตนตรัย

	 บทสวดมนต์ บทบูชาพระรัตนตรัย

บทสวดมนต์

บทบูชาพระรัตนตรัย

 

- บาลี

อรหํ สมฺมาสมฺพุทฺโธ ภควา

พุทฺธํฺ ภควนฺตํ อภิวาเทมิ

สฺวากฺขาโต ภควตา ธมฺโม

ธมฺมํ นมสฺสามิ

สุปฏิปนฺโน ภควโต สาวกสงฺโฆ

สงฺฆํ นมามิ

- อ่าน

อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา

พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ (กราบ)

สะหวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม

ธัมมัง นะมัสสามิ (กราบ)

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ

สังฆัง นะมามิ (กราบ)

- แปล

สมเด็จพระผู้มีพระภาคเป็นพระอรหันต์

หมดจดจากกิเลสเครื่องเศร้าหมอง

ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง

ข้าพเจ้าขออภิวาทพระพุทธเจ้าผู้มีพระภาค

:พระพธรรมอันพระผู้มีพระภาคตรัสดีแล้ว

ข้าพเจ้าขอนมัสการพระธรรม

:พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคปฏิบัติดีแล้ว

ข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระสงฆ์

 

 

 

ที่มา : fungdham


ข่าวดาราบน Facebook อัพเดตไว เร็วทันใจ คลิกที่นี่!!
กระทู้เด็ดน่าแชร์