คาถาไหว้พระราหู และขั้นตอนการไหว้

คาถาไหว้พระราหู และขั้นตอนการไหว้

ของไหว้พระราหู ของดำ 8 อย่าง

ตามตำรามี 3 ประเภท คือ ของคาว ของหวานหรือผลไม้ และเครื่องดื่ม

1.ของคาว เช่น ไก่ดำ ซุปไก่

2.ของหวานหรือผลไม้ เช่น ขนมเปียกปูน คุ๊กกี้ องุ่นสีดำ หรือสาหร่าย

3.เครื่องดื่ม เช่น กาแฟดำ น้ำอัดลม

เวลาไหว้พระราหู

พระราหูเคลื่อน 23.05 น. วันที่ 4 สิงหาคม ถ้าใครทำบุญสามารถทำได้ทั้งวันในวันนี้ แต่ถ้าตั้งใจสวดบทบูชาพระราหูหรือไหว้พระราหู ให้เริ่มตั้งแต่ 23.05 น. จนถึง 6 โมงเช้าของวันที่ 5 สิงหาคม

"แต่ถ้าอยากให้การอธิษฐานมีพลังให้ไหว้หรือสวดมนต์ตอน 23.05 น. เพราะเป็นช่วงที่พระราหูเปลี่ยนราศี คลื่นแรงที่สุด โดยวิธีการอธิษฐาน สำหรับคนที่พระราหูเข้า ก็อาจจะอธิษฐานว่า เมื่อท่านเข้ามาในดวงเราแล้ว ขอให้ท่านมาแล้วทำให้เกิดสิ่งที่ดี ให้เรามีความขยันความตั้งใจประกอบสัมมาอาชีพ ให้แปรความลุ่มหลงเป็นความขยัน ได้โชคจากพระราหู สำหรับคนที่พระราหูออก ตามธรรมเนียมไทยก็ต้องไปลามาไหว้ เพราะในชีวิตหนึ่ง เรามีสิทธิเจอพระราหูอีก เราก็มีของลาไป ถ้ามาครั้งหน้าก็ขอให้มาดี" หมอช้างแนะนำ

ขั้นตอนการไหว้พระราหู

1.ให้หันหน้าผู้ไหว้ไปทางทิศ ‘ตะวันตกเฉียงเหนือ' จุดธูปเทียน

2.ตั้งนะโม 3 จบ

3.บทสวดบูชาพระราหู

กินนุ สันตะระมาโน วะราหุ สุริยัง ปะมุญจะสิสังวิคคะรูโป อาคัมมะกินนุ ภีโต วะ ติฏฐะสีติ สัตตะธา เม ผะเล มุทธา ชีวันโต นะ สุขัง ละเภ

4.พระคาถาสุริยะบัพพา

กุสเสโตมะมะ กุสเสโตโต ลาลามะมะโตลาโม โทลาโมมะมะ โทลาโมมะมะโทลาโมตัง เหกุติมะมะ เหกุติฯ

5.พระคาถาจันทรบัพพา

ยัตถะตังมะมะ ตังถะยะ ตะวะตังมะมะตัง วะติตัง เสกามะมะกาเสตัง กาติยังมะมะ ยะติกาฯ

6.คำถวายของบูชาพระราหู

นะโมเม พระราหูเทวานัง ธูปะทีปะ จะปุปผัง สักการะวันทะนัง สูปะพะยัญชะนะ สัมปันนัง โภชะนานัง สาลีนัง สะปะริวารัง อุทะกังวะรัง อาคัจฉันตุ ปะริภุญชันตุ สัพพะทา หิตายะ สุขายะ พระราหูเทวา มะหิทธิกา เตปิอัมเห อะนุรัก ขันตุ อาโรคะ เยนะ สุเขนะจะ

ข้าแต่พระราหู เทพแห่งโชคลาภอันศักดิ์สิทธิ์ที่สูงสุด ข้าขอบูชาท่านด้วยของดำ 8 อย่าง ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากโรคภัย และอันตรายใดๆ ขอให้ท่านประทานพร โชคลาภ ความร่ำรวย ทั้งหลายทั้งปวง ให้แก่ข้าพเจ้า ด้วยเทอญ

 


คาถาไหว้พระราหู และขั้นตอนการไหว้


กระทู้เด็ดน่าแชร์